☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Herb Leszno

Czwartek 20.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXXV/191/2009 z dn. 23.04.2009r.

UCHWAŁA NR XXXV/191/2009

RADY GMINY LESZNO

z dnia 23 kwietnia 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2009r. do 30 kwietnia 2010r.

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)  oraz Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (Załącznik do Uchwały
 Nr XVI/95/2003 Rady Gminy Leszno z dnia 29 sierpnia 2003r.) Rada Gminy Leszno uchwala co następuje:

§1

1. Zatwierdza taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wnioskowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie:

 

1) I grupa taryfowa – mieszkańcy Gminy Leszno,

 

a. opłata za 1 m3 wody -  2,13 zł + VAT

 

b. opłata za 1 m3 ścieków dopływających - 5,35 zł + VAT

 

2) II grupa taryfowa – zakłady produkcyjne ,

a. opłata za 1 m3wody - 2,39 zł + VAT

b. opłata za 1 m3 ścieków - 5,65 zł + VAT

3) III grupa taryfowa – hurtowa sprzedaż wody do sąsiednich gmin,

 cena 1 m3 wody- 2,17 zł + VAT

4) IV grupa taryfowa – ścieki dowożone z terenu Gminy Leszno,

cena 1 m3 ścieków- 6,15 zł + VAT

2. Ustala następujące opłaty abonamentowe w zł za miesiąc

  a. I grupa taryfowa – mieszkańcy Gminy Leszno - 1,23 zł + VAT

  b. II grupa taryfowa – sprzedaż hurtowa do gmin sąsiednich - 16,00 zł +VAT                    

                                                          

3. Ustala cenę za 1 m3 ścieków dowożonych z sąsiednich gmin- 6,50 zł + VAT

   lub wg odrębnej umowy.

 

4. Taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2009r.do 30 kwietnia 2010r.

 

5. Gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom gminy Leszno kwotę 0,60 zł. (słownie: sześćdziesiąt groszy) /brutto/ do taryf opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1) ppkt b niniejszej uchwały za 1 mścieków.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie Gminy Leszno przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie do 7 dni od daty jej podjęcia.

                                                                         

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy             

/ - / mgr Barbara Koza


 
 
ilość odwiedzin: 4060364

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X