☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Herb Leszno

Czwartek 20.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XLVI/262/2010 z dn. 21.04.2010r.

                                                                                    

UCHWAŁA NR XLVI/262/2010

RADY GMINY LESZNO

z dnia 21 kwietnia 2010r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)  oraz Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (Załącznik do Uchwały Nr XVI/95/2003 Rady Gminy Leszno z dnia 29 sierpnia 2003 roku) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wnioskowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie:

 

1) I grupa taryfowa – mieszkańcy Gminy Leszno,

 

a. opłata za 1 m3 wody  -  2,34 zł + VAT

b. opłata za 1 m3 ścieków dopływających   - 5,70 zł + VAT

 

 

2) II grupa taryfowa – zakłady produkcyjne,

 

a. opłata za 1 m3wody -  2,62 zł + VAT

b. opłata za 1 m3 ścieków  - 6,10 zł + VAT

3) III grupa taryfowa – hurtowa sprzedaż wody do sąsiednich gmin,

         cena 1 m3 wody- 2,40 zł + VAT

 

4) IV grupa taryfowa – ścieki dowożone z terenu Gminy Leszno,

         cena 1 m3 ścieków - 6,60 zł + VAT                                                                       

 

2. Ustala następujące opłaty abonamentowe w zł za jeden miesiąc

 

       a. I i II grupa taryfowa – mieszkańcy Gminy Leszno i zakłady - 1,40 zł + VAT

       b. III grupa taryfowa – sprzedaż hurtowa do gmin sąsiednich  - 18,50 zł + VAT

3. Ustala cenę za 1 m3 ścieków dowożonych z sąsiednich gmin

oraz ścieków przemysłowych  - 7,00 zł + VAT

lub wg odrębnej umowy.

 

§ 2

Taryfy obowiązują od dnia 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku.

 

§ 3

Gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom gminy Leszno kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) /brutto/ do taryf opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1) ppkt b niniejszej uchwały za 1 mścieków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie Gminy Leszno przez Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie do 7 dni od daty jej podjęcia.

                                                                        

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

            / - / mgr Barbara Koza


 
 
ilość odwiedzin: 4060104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X