☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Herb Leszno

Sobota 11.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał Rady Gminy Leszno - IV kadencja

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dn. 23.IX.2004r.:
projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi budzetu gminy Leszno,
projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących z zakresie zadań własnych gminy,
projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania,
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany siedziby władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Mariana i Zofii Magiera gruntu z przeznczeniem na poszerzenie dróg gminnych
   wydzielonego z działki ew. nr 37 połozonej we wsi Wilkowej Wsi, gmina Leszno,

projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy. 

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dn. 21.X.2004r.
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów,
projekt uchwały w sprawie modernizacji i rozbudowy oświetlenia przy drogach wojewódzkich i powiatowych połozonych na terenie gminy Leszno,
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie,
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
   usamodzielnienie,

projekt uchwały w sprawie zmian w budziecie gminy,
projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony gminnego budynku przy ul. Leśnej 5 w Zaborowie z przeznaczeniem pod
   usługi medyczne Spółce cywilnej MILA MED,

projekt uchwaly w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2005 na realizację zadania pn. "Remont szkoły - Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie,

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dn. 09.XI.2004r.
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2004 i 2005,
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego na rok 2004 i 2005,
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 i 2005,
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budzetu Gminy na rok 2004 i 2005,
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej rok 2004 i 2005,
projekt uchwały w sprawie upowaznienia radcy prawnego Pana Tadeusza Dalczyńskiego do wykonywania czynności procesowych w Naczelnym
   Sądzie Administracyjnym w związku ze złozeniem kasacji w sprawie uchwały nr XXVII/132/2004 Rady Gminy Leszno z dnia 18 marca 2004r. w sprawie
   planu przestrzennego zagospodarowania dla wsi Roztoka sygn. akt. IV SA/Wa449/04,

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leszno.

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dn. 06.XII.2004r.
projekt uchwały w sprawie obnizenia średniej ceny skupu zyta dla celów podatku rolnego,
projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005r.,
projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów,
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,
projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej w gminie Leszno,
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborów i Wiktorów, gmina Leszno,
projekt uchwały w sprawie wyboru banku do obsługi budzetu gminy Leszno,
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno dla części wsi Leszno,
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
-  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/99 Rady Gminy w Lesznie z dnia 28.X.1999r. w sprawie procedury uchwalania budzetu oraz rodzaju
   i szczegółowości materiałów informacyjnych towrzyszących projektowi budzetu,

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dn. 20.XII.2004r.
projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyzsze i zakłady
   kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach
   prowadzonych przez Gminę Leszno,

projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy do składu Rady Nadzorczej Spółki TBS "Ostoja",
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno,
projekt uchwały w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Leszno dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
   Korfowe, Marianów, Powązki, Szymanówek i Wilków,

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Leszno dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
  Wiktorów i Wólka

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dn. 28.01.2005r.
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Leszno skierowanej przez p. Jadwigę Cytryńską,
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Leszno skierowanej do Rady Gminy w dniu 29.12.2004r. przez Pana Jana Hilczera,
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Leszno skierowanej do Rady Gminy przez Panią Alinę Samulak,
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Leszno skierowanej do Rady Gminy przez Pana Jerzego Kamińskiego,
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Leszno na rok 2005,
-  projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego
   na rok 2005,

projekt uchwały w sprawie harmonogramu pracy Rady Gminy na rok 2005.

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 11 lutego 2005r. 
-  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno złozoną przez Pana Jerzego Mierzejewskiego,
projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Świetlicy w Lesznie ze Świetlicami w Czarnowie, Łubcu i Zaborowie i utworzenie jednej instytucji kultury pn. "Świetlica w
   Lesznie z filiami w Czarnowie, Łubcu i Zaborowie",

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w gminie Leszno na okres od ...,
projekt uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie,
projekt uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie,
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/152/2004 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 31 marca 2005r.:
projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Leszno,
projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy,
projekt uchwały w sprawie dopłaty do podwyzszonego kapitału spółki TBS "Ostoja" kwoty 300 zł tytułem wyrównania przez Gminę Leszno wartości
   objętych udziałów w TBS "Ostoja" Spółka z o.o.,

projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Leszno na lata 2004-2011",
-  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Leszno na rok 2005,
projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na wynajem na czas nieokreślony nieruchomości połozonej w Zaborowie,
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków
   ich przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
   za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
   prowadzącym jest Gmina Leszno,

projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
   organem prowadzącym jest Gmina Leszno,

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
   dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
,
projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
    Leszno,

podjęcie uchwały w sprawie Statutu Świetlicy w Zaborowie,
podjęcie uchwały w sprawie Statutu Świetlicy w Łubcu,
podjęcie uchwały w sprawie Statutu Świetlicy w Lesznie,
podjęcie uchwały w sprawie Statutu Świetlicy w Czarnowie,

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 29 kwietnia 2005r.:
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2004r.,
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004r. z tytułu wykonania budzetu gminy,
projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy,
projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie,
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Leszno dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grądy,
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do porozumienia Nr 195/03 z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie realizacji Programu Bezpieczeństwa dla Powiatu
    Warszawskiego zatwierdzonego przez radę Gminy Leszno uchwałą Nr XVI/94/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r.


Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 19 maja 2005r.:
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jarosława Wróblewskiego z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej,
projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej,
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Grzegorza Kitlińskiego z funkcji Członka Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyboru 
   członka Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego 
   podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
,
projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku wielorodzinnym położonym w Zaborowie przy
   ul. Leśnej 39

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 30 czerwca 2005r.:
-   projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie zadania "Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach AL. Wojska Polskiego , ul. Ks. 
    Raczkowskiego i ul. Krótkiej"realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

-   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
    Regionalnego,

-   projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy,
-   projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Błoniu,
-   projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Bożenny i Zygmunta Augustyniak gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych we wsi Szadkówek,
-   projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Lesznie,
-   projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leszno ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
    przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejcu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 22 września 2005r.:
-   projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy,
-   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu
     Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

-   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie,
-   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr 943/4,
-   projekt uchwały w sprawie połączenia obrębów ewidencyjnych Leszno i Leszno PGR, Zaborów i Zaborów PGR, Zaborówek i Zaborówek PGR oraz
     Wąsy Kolonia i Wąsy Kolonia PGR

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 28 września 2005r.:
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 20 października 2005r.:
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 24 listopada 2005r.:
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gm. Leszno,
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy,
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,
projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów     
   informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 8 grudnia 2005r.:
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy,
projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006r.,
projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej,
projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno,
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Leszno,
projekt uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze",
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze".

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 22 grudnia 2005r.:
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie w
   drodze drugiego przetargu,

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborów

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję dnia 27 stycznia 2006r.:
- projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w: Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie, Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, Gimnazjum w Lesznie, Gimnazjum w Zaborowie, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. "Leśnych Skrzatów",
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno,
projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno,
projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
-  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.  (uchylona)

 Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 3 lutego 2006r.:
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/281/2006 Rady Gminy Leszno z dnia 27.01.2006r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006r.,
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 2 marca 2006r.:
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2006r. do 1 maja 2007r.,
projekt uchwały w sprawie sposobu wykonania Uchwały Nr XXX/152/2004 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno oraz Uchwały Nr XL/212/2005 Rady Gminy Leszno z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zmiany ww. Uchwały,
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap A

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 30 marca 2006r.:
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok, 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2006r. oraz wniosku z dnia 31 stycznia 2006r. firmy PRONET Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu na działnie Wójta Gminy Leszno, 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006, 
-  projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy na rok 2006,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2006,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porzadku Publicznego i Samorządu Wiejskiego na rok 2006,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2005 rok,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozania Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
.

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 27 kwietnia 2006r.:

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno; 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępiaste i Łubiec,
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 
 

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 31 maja 2006r.:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. "Zakończenie budowy nawierzchni ul. Harcerskiej w Lesznie";

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Remont elewacji i wnetrza oraz docieplenie dachu sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie";

- projekt uchwały w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie";

 - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. "Remont budynku gminnego oświatowego w Czarnowie";

 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku wielorodzinnym położonym w Zaborowie przy ul. Leśnej 39;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych,  stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie;  

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 29 czerwca 2006r.:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;
- projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wiktorów, Gmina Leszno
-
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, Gmina Leszno;  
-
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony;
-
projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
-
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborówek;  
-
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Roztoka;  
-
projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, nauczycieli realizyjących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o któych mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego;   
   

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 6 września 2006r.:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;
-
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 22/18, 22/17, 22/16, 22/15, 22/14, 22/13, 22/12, 22/1, 22/10 oraz 22/19 położonych w Lesznie przy ulicy Leśnej;
-
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12/2 położonej w obrębie geodezyjnym PGR Leszno;
-
projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej;
-
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wygledy, Gmina Leszno;

 

 

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 27 września 2006r.:

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
-
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno;
-
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów, Gmina Leszno

 

 Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 12 października 2006r.:

- projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborów, Feliksów, Wyględy, Zaborówek;  

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno;    

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno;   

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno;  

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilków, gmina Leszno;

 

 

 

 

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję 26 października 2006r.:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie;    

- projekt uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu na modernizację dróg;   

 


 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 4308009

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X