☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał (V kadencja Rady Gminy)

 

 PROJEKTY UCHWAŁ - V KADENCJA


2006


Projekty uchwał na sesję w dniu 5 grudnia 2006r.:
- projekt uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Leszno
- projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady Gminy Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;  
- projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej;  
- projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej;    
- projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych;   
- projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  
- projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego;   
- projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy;  
 

Projekty uchwał na sesję w dniu 12 grudnia 2006r.:
- projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;   
- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 rok;   
- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego;  
- projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;   
    - Załącznik Nr 1
    - Załącznik Nr 2;
    - Załącznik Nr 3;    
- projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
   - Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - 1);  
   - Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (In - 1)
   - Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN - 1/A);  
   - Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN - 1/B);  
   - Załącznik Nr 5 - Deklaracja na podatek rolny (DR - 1);  
   - Załącznik Nr 6 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR - 1);   
   - Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR - 1/A);  
   - Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR - 1/B);  
   - Załącznik nr 9 - Deklaracja na podatek leśny (DL - 1);    
   - Załącznik Nr 10 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL - 1);  
   - Załącznik Nr 11 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL - 1/A)
   - Załącznik Nr 12 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL - 1/B)

Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2006r.:  
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;   
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu obszaru NATURA 2000   

 


 2 0 0 7  


 

Projekty uchwał na sesję w dniu 17 stycznia 2007r.:  
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Leśnej 5 w Zaborowie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu;      
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych połozonych w budynku przy ul. Błońskiej 62 w Lesznie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu;    
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Gawartowej Woli, gmina Leszno stanowiącej działkę ew. nr 25/1 o pow. 0,4268 ha na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;  
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie stanowiącej część działki ew. nr 471/6 o pow. 6  mna okres powyżej 3 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;  
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków uch przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;    
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2007;   
- projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Leszno;      

 

Projekt uchwały na sesję w dniu 9 lutego 2007r: - Zarządzenie Nr 90/2006 Wójta Gminy Leszno z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Projekty uchwał na sesję w dniu 22 lutego 2007r.:
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Korfowe, Marianów, Powązki, Szymanówek i Wilków w gminie Leszno
   pobierz plik w formacie .rtf           pobierz plik w formacie Open Document      
- projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
   pobierz plik w formacie .rtf            pobierz plik w formacie Open Document           
- projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Leszno  
    pobierz plik w formacie .rtf           pobierz plik w formacie Open Document   
- projek uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Sochaczew dotyczącego współfinansowania projektu technicznego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sochaczewie  
     pobierz plik w formacie .rtf            pobierz plik w formacie Open Document   
- projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2007 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę  Leszno
     pobierz plik w formacie .rtf             pobierz plik w formacie Open Document        
- projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007    
     pobierz plik w formacie .rtf              pobierz plik w formacie Open Document     
- projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Leszno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
     pobierz plik w formacie .rtf                pobierz plik w formacie Open Document     
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Gminy Leszno 
     pobierz plik w formacie .rtf                pobierz plik w formacie Open Document   

 Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2007r. :
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;   
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborówek;    
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/234/2005 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Leszno dotyczacych sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grądy;    
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A;      
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie;    
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2007r. do 1 maja 2008r.;    
-projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;    
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy na rok 2007;     
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego na rok 2007;     
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2007;    
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007;  

Projekty uchwał na sesję w dniu 13 kwietnia 2007r.
- projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Lesznie oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Leszno;       
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa i porzadku publicznego;  


 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2007r.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego listu intencyjnego dotyczącego ewentualnego przekazania gruntu pod budowę Europejskiego Instytutu Badań i Leczenia Stwardnienia Rozsianego;   
- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;  
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;     
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/234/2005 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Leszno dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grądy;    
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grądy w gminie Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek;  
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzciniec, Stelmachowo, Gawartowa Wola, Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Szadkówek, Podrochale, Plewniak, Grądki, Walentów, Rochale Wielkie, Wilkowa Wieś, Wilków, Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu z złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w: Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie, Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, Gimnazjum w Lesznie, Gimnazjum w Zaborowie, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. "Leśnych Skrzatów";   
- projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy do składu Rady Nadzorczej Spółki z o.o. TBS "Ostoja";
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;    
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno;  
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno
- projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Projekty uchwał na sesję w dniu 17 maja 2007r.:
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego listu intencyjnego dotyczącego ewentualnego przekazania gruntu pod budowę Europejskiego Instytutu Badań i Leczenia Stwardnienia Rozsianego
 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 28 czerwca 2007r.:
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;
- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
- projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXVII/186/2004 Rady Gminy Leszno z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno dla części wsi Leszno
- projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej;
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2007 z dnia 22.02.2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia na inkaso.  

 - projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grądy w gminie Leszno      (mapa)
 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lipca 2007r.:
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiktorów i Wólka w Gminie Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Leszno - obszar Aleja Zabytkowa - granice gminy Leszno - droga wojewódzka nr 579;   (mapa)
- projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnów, Gawartowa Wola, Grądki, Plewniak, Podrochale, Rochale Wielkie, Szadkówek, Towarzystwo Czarnów, wsi Trzciniec, Walentów i części wsi Wilkowa Wieś, Wilków, Stelmachowo i wsi Leszno (obręb PGR Leszno);   (mapa)
- projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;  

Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2007r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Leszno umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie";

- projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 września 2007r.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 Leszno Sochaczew na terenie Gminy Leszno"
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas dłuższy niż 3 lata;   
- projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu;   
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2007r. dotyczącej ustalenia minimalnego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie;   
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/174/2004 Rady Gminy Leszno z dnia 21 października 2004r. dotyczącej Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie;  
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2006r. dotyczącej opłaty targowej w Gminie Leszno;   
- projekt uchwały  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na łąwników.  

Projekty uchwał na sesję w dniu 18 października 2007r.

- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie;   
- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;  
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;  
 

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2007r.

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno.

 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingowej przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie

- projekt uchwały w sprawie sprzedaży budynków mieszkalnych, stanowiących w całości lokale mieszkalne, zlokalizowane przy ulicy Leśnej 4, 6 i 8 w Zaborowie, gmina Leszno w formie bezprzetargowej

- projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Jana Kujawskiego 7 w Zaborowie, Gmina Leszno w formie bezprzetargowej

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/79/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 27 września 2007r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

- projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego, w Lesznie ul. Sochaczewska 4”, będącego realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno

- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

- projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008r.

 - projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Kampinos” oraz zmian do Statutu

- projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Leszno a Gminami: Błonie, Brwinów, Milanówek, Michałowice, Nadarzyn, Podkowa Leśna. 

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

 


 2 0 0 8  


 

Projekt uchwały na sesję w dniu 7 stycznia 2008r.:

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/88/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2007r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingowej przez Gminny Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Lesznie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2008r.:

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jana Kujawskiego 5 w Zaborowie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;   
- projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania  ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;   
 - projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Leszno;   
- projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;  
-projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
- projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na rok 2008;    
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2008 uchwała + I rozdział rozdział II i III .  

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 lutego 2008r.:

-projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotyczy zadania "Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek);

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotyczy zadania "Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków);

- projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Ogrodowej w Zaborowie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacenia diet dla Sołtysów;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Lesznie;

-projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 17 stycznia 2007r. dotyczącej zmiany statutu Biblioteki Publicznej gminy Leszno.  

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2008r.:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dotyczy zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne zapisane w uchwale budżetowej na 2008 rok);

-projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2008r. do 1 maja 2009r.;

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/89/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2007r. dotyczącej sprzedaży budynków mieszkalnych, stanowiących w całości lokale mieszkalne, zlokalizowane przy ulicy Leśnej 4,6 i 8 w Zaborowie, gmina Leszno w formie bezprzetargowej;

-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dotyczy przejęcia lokali mieszkalnych od BSO Polska S.A.);

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia nieruchomości (dotyczy przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych pod oczyszczalnie ścieków);

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy za 2007 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2008 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego za 2007 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2008 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2008 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych za 2007 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2008 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2007 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2008 rok.  

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 kwietnia 2008r.:

- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotyczy zadania "Budowa wodociągu w ulicy Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach");

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotyczy zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno");

- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Leszno - obszar Aleja Zabytkowa - granice gminy Leszno - droga wojewódzka 579. 

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 maja 2008r.:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dotyczy zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP w Zaborowie";

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Marianów, Szymanówek, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zaborówek, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do ralizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Matka bez problemów" - aktywna integracja kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Leszno.

 

  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 czerwca 2008r.:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno"

 - projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

Projekty uchwał na sesję w dniu 4 sierpnia 2008r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  (Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3 )

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 września 2008r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa - Kampinoskim Parkiem Narodowym, a Gminą Leszno bez obowiązku dokonywania dopłat

-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, gmina Leszno

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, gmina Leszno

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborów, gmina Leszno.   

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2008r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;

- projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego; 

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/149/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 25 września 2008r. dotyczącej utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie przy ul. Leśnej 13;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/2007 z dnia 29 listopada 2007r.;

- projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Henryki i Włodzimierza Sobczyk gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej we wsi Grądy, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 27 listopada 2008r.

 - projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;  

- projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009r.; 

- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego; 

- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku w Lesznie przy ulicy Sochaczewskiej;  załącznik nr 1

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno;  załącznik nr 1

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, gmina Leszno.    załącznik nr 1

Projekt uchwały na sesję w dniu 9 grudnia 2008r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Projekt uchwały na sesję w dniu 29 grudnia 2008r.

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leszno na lata 2009-2013,   załącznik - tekst strategii.

 


 2009 


Projekty uchwał na sesję w dniu 29 stycznia 2009r.

- projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania w Rodzinie i Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2009:  projekt uchwały, program na 2009 rok - projekt; załącznik nr 1; załącznik nr 2; załącznik nr 3; załącznik nr 4;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2008r. dotyczącej ustalenia wysokości i zasad wypłacenia diet dla Sołtysów;

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2007r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoznonych we wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek;  załącznik

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 października 2008r. na działanie Wójta Gminy Leszno; 

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 listopada 2008r. na działanie Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie

- projekt uchwały w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Zaborowie;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Leszno

  

Projekt uchwały na sesję w dniu 5 lutego 2009r.

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

    

Projekt uchwały na sesję w dniu 11 lutego 2009r.

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-239/08 pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 26 marca 2009r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;

- projekt uchwały w sprawie podniesienia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dozywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy leszno do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rozowju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budzetu Gminy za 2008 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2009 rok; plan pracy

- projekt uchwały w sparwie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu wiejskiego za 2008 rok oraz przyjęcie planu pracy na 2009 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2009 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych za 2008 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2009 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej za 2008 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2009 rok.     

  

 Projekty uchwał na sesję w dniu 23 kwietnia 2009r.

- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cennika usług Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w gminie Leszno od dnia 1 maja 2009r.;

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maj 2009r. do 30 kwietnia 2010r.;

- projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Brwinów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Leszno do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu operacyjnego Kapitał Ludzki;

-projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dadatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2009r.

- projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego;

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2008r. dotyczącej wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie nadania ulicy we wsi Powązki, gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 czerwca 2009r.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności, w drodze umowy, działek ewidencyjnych nr 290/2, 290/3, 290/4 i 290/5 położonych w obrębie Wólka gmina Leszno, w ramach odszkodowania;

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/311/2006 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2006r. dotyczącej wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas nieokreślony;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości; 

- projekt uchwały w sprawie okreśenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania;

- projekt uchwały w sprawie przystapienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem " Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno".

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 lipca 2009r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu;

- projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej;

-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 16 września 2009r.

- projekt w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Leszno w zakresie gospodarowania Mieniem komunalnym;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na realizację zadania pn. "Zakup samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu";

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 19 października 2009r.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie akceptacji rocznej składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Między Wisła a Kampinosem";

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wąsy Kolonia, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno PGR. 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 listopada 2009r.

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno - Etap A;  załącznik nr 1; załącznik nr 2;  załącznik nr 3;

- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek;

- projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010r.;

- projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;

- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 grudnia 2009r.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

 


2010 


Projekty uchwał na sesję w dniu 28 stycznia 2010r.

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leszno na 2010 rok;  projekt uchwały,   załącznik nr 1,   załącznik nr 2,   załącznik nr 2a,   załącznik nr 2b,   załącznik nr 3,   załącznik nr 4,   załącznik nr 5,   załącznik nr 6,   załącznik nr 7,   załącznik nr 8,   załącznik nr 9,   załącznik nr 10,   załącznik nr 11,   załącznik nr 12,   załącznik nr 13,   załącznik nr 14,   prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne,     część opisowa do projektu budżetu gminy Leszno na rok 2010.

- projekt uchwały w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia umowy;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2010: projekt uchwały,    program na 2010 rok - projekt,  załącznik nr 1,  załącznik nr 2,  załącznik nr 3,  załącznik nr 4.

 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 25 lutego 2010r.

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów i pożyczek

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

- projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Leszno

- projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, Gmina Leszno   

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno.

 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 25.03.2010r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Leszno na rok 2010, załączniki

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leszno

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy za rok 2009 oraz przyjęcia planu pracy na 2010 rok

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego za rok 2009 oraz przyjęcia planu pracy na 2010 rok

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych za rok 2009 oraz przyjęcia planu pracy na 2010 rok

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009 oraz przyjęcia planu pracy na 2010 rok

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 oraz przyjecia planu pracy na 2010 rok

- projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do porozumienia dotyczącego ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego ufundowania sztandaru dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  w  Powiecie  Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu

Projekty uchwał na sesję w dniu 21.04.2010r.

- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010,załączniki

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku.

-projekt uchwały w sprawie przystapienia do porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie, położonej w Gminie Leszno, drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie.

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wiktorów, gmina Leszno, załącznik

-w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/242/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Leszno

 Projekty uchwał na sesję w dniu 20.05.2010r.

- projekt uchwaływ sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010,załączniki

 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wis Wyględy, gmina Leszno.

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w gminie Leszno".

 Projekty uchwał na sesję w dniu 31.05.2010r.

 -projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekty uchwał na sesję w dniu 01.07.2010r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010.

- projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługujacego Gminie Leszno.

- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Leszno i jej jednostkom podległym.

 - projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

 - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno.

 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Leszno.

Projekty uchwał na sesję w dniu 14 lipca 2010r.

- projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Mazowieckiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałe Nr XLI/228/2009 Rady gminy leszno z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno - Etap A,

- projekt uchwały w sprawie wniesienia do Wojeówdzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2010r.

Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2010r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010

- projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

-projekt uchwały w sparwie zmiany uchwały Nr XXVI/144/2008 z dnia 25 września 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leszno 

 Projekty uchwał na sesję w dniu 23 września 2010 r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010, załączniki

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010 r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Leszno na rok 2010,załączniki

-projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego statutu.

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczacej ustalenia wysokości i zasad wypłacenia diet dla Sołtysów.

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 4372064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X