☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Herb Leszno

Sobota 11.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał - VI kadencja (2010-2014)

Projekty uchwał - VI kadencja


2010


Projekty uchwał na I sesję w dniu 29 listopada 2010r.:

- projekt uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczacego Rady Gminy Leszno;

- projekt uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Leszno 

 

Projekty uchwał na III sesję w dniu 8 grudnia 2010r.:

 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010, zał. nr 1,zał. nr 2, zał. nr 3, zał nr 4, uzasadnienie;

 -projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r.;

 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zał. nr 1 ,zał. nr 2 , zał. nr 3;

-projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego;

 - projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, załączniki;

 - projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubiec, załącznik

 

Projekty uchwał na IV sesję w dniu 28 grudnia 2010r.:

 - projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków poszczególnych komisji statutowych Rady Gminy Leszno

 - projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

- projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

- projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej;

-  projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy;

 -  projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Sparaw Socjalnych;

-  projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 - projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego;

 -  projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010;załączniki; załącznik nr 2; uzasadnienie

-  projekt uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie przy ul. Leśnej 13;

 -  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokosci i zasad wypłacania diet dla Radnych Gminy Leszno;

 -  projekt uchwały w sprawie ustalewnia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Leszno.

 

Projekty uchwał na V sesję w dniu 27 stycznia 2011r.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie wystapienia o nadanie nazwy dla nowej osady w ramach wsi Wólka, gm. Leszno - osada "Park Garo", załącznik;

- projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Gminy Leszno do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos";

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, załącznik;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2011, program na 2011 rok - projekt, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4.

 

Projekty uchwał na VI sesję w dniu 10 lutego 2011r.

 - projekt uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2011, załącznik nr 1,  załacznik nr 2,  załącznik 2a,  załącznik  2b,  załącznik nr 3,  załącznik nr 4, załącznik nr 5, 6,  załącznik nr 7,  załącznik nr 8,9,  załącznik nr 10,  załącznik nr 11,  część opisowa - str 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

 - projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia umowy kredytu w postaci weksla in blanco;

 - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

 - projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno;

 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Leszno w latach 2011 - 2014;

 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne;

 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie komunalne.

  

Projekty uchwał na VII sesję w dniu 24 marca 2011r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011-2018;  załącznik nr 1,  załącznik nr 2,  załącznik nr 3,  załącznik nr 4,  uzasadnienie;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2011 rok;

- projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych na 2011 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego na 2011 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2011 rok;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy na 2011 rok.

 

 Projekty uchwał na VIII sesję w dniu 20 kwietnia 2011r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011 - 2018, załącznik nr 1,  załącznik nr 2,  załącznik nr 3,  załącznik nr 4;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2011 rok;

- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 10 lutego 2011r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń stanowiących mienie komunalne;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie komunalne;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno";

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, gmina Leszno.

 

 Projekty uchwał na IX sesję w dniu 25 maja 2011r.

- projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na X sesję w dniu 16 czerwca 2011r.

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdnania finansowego za 2010 rok;

- projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011 - 2018;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011, załączniki;

- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wiktorów, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Leszno.

 

Projekty uchwał na XI sesję w dniu 8 sierpnia 2011r. -  Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011 - 2018;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011. 

 

Projekty uchwał na XII sesję w dniu 29 września 2011r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011 - 2018;

- projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011,  załączniki;

- projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Leszno;

- projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

- projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka - podzielona działka o nr ew. 191;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z najmu.

 

Projekty uchwał na XIII sesję w dniu 27 października 2011r.

- projekt uchwały w sprawie wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie;

- projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

- projekt uchwały w sprawie zmianu uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów ulica Szkolna;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na XIV sesję w dniu 10 listopada 2011r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leszno;

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaborów.

 

Projekty uchwał na XV sesję w dniu 29 listopada 2011r.

- projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok;

- projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;

- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego;

- projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno;

- projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,  zał. nr 1,  zał. nr 2,  zał. nr 3,  zał. nr 4,  zał. nr 5,  zał. nr 6,  zał nr 7,  zał. nr 8,  zał. nr 9,  zał. nr 10,  zał. nr 11,  zał. nr 12;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Poddziałania 2.2 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie

 

Projekty uchwał na XVI sesję w dniu 19 grudnia 2011r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy leszno na lata 2011 - 2018;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2011;

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości;

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno;

- projet uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grądy, gmina Leszno.

 

Projekty uchwał na XVII sesję w dniu 11 stycznia 2012r.

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2012 - 2018,  załącznik nr 1,  załącznik nr 2,  objaśnienia;

- projekt uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2012 rok,  załącznik nr 1,  załącznik nr 2,  załącznik nr 3,  załącznik nr 4,  załącznik nr 5,  załącznik nr 6,  załącznik nr 7,  załącznik nr 8,  załącznik nr 9,  załącznik nr 10,  załącznik nr 11,  część opisowa;

- projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, na lata 2012 - 2031. 

Projekty uchwał na XVIII sesję w dniu 23 lutego 2012r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2012;

-projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2012-218;

 - projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia umowy kredytu w postaci weksla  in blanco;

- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, Prognoza oddziaływania na środowisko;

-projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii dla Gminy Lesznona rok 2012; załącznik;

- projekt uchwały w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lesznie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 - projekt uchwały w sprawie nadania nazyw ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno, załącznik 1

Projekty uchwał na XIX sejsę w dniu 29 marca 2012r. 

-projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2012-2018;załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 2a, załącznik nr 2b, uzasadnienie;

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2012, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, uzasadnienie

 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia/ zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2012 roku;

 - projekt uchwaływ sprawie przyjęcia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2012 rok; załącznik nr 1, załącznik nr 2;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy za 2011 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2012 rok; załącznik nr 1, załącznik nr 2;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalych za 2011 rok oraz przyjęcia planu pracy na 2012 rok; załącznik nr 1, załącznik nr 2;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  za 2011 rok oraz przyjęcie planu pracy na 2012 rok; załącznik nr 1, załącznik nr 2;

 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komsji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego za 2011 rok oraz przyjęcie planu pracy na 2012 rok, załącznik nr 1, załącznik nr 2;

 

Projekty uchwał na XX sesję w dniu 23 kwietnia 2012r.

 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno;

 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno;

 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie zobowiązującego do nieodpłatnego przejęcia nieruchomości;

 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń stanowiących mienie komunalne;

 - Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Leszno; załącznik, tabele;

 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie za 2011 rok, załącznik;

 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Marianów i Szymanówek, gmina Leszno;

 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno;

 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno;

 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno;

 

Projekty uchwał na XXI sesję w dniu 24 maja 2012r.

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2012 - 2018; załącznik, uzasadnienie;

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2012r., załączniki, uzasadnienie;

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas dłuższy niż 3 lata;

 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochoetniczych straży pożarnych.

 

Projekty uchwał na XXII sesję w dniu 26 czerwca 2012r.

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok;

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok; uzasadnienie

- Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach   których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

- Projekt uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie do budżetu Gminy Leszno oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu;

- Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Castelnuovo Parano we Włoszech a Gminą Leszno w Polsce;

- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno; uzasadnienie

Projekty uchwał na XXIII sejsę w dniu 13 września 2012r.

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 25 października 2012r. 

Projekty uchwała na XXV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2012r. 

Projekty uchwała na XXVI sesję Rady Gminy Leszno w dniu 12 grudnia 2012r. 

Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 20 grudnia 2012r. 

Projekty uchwał na XXVIII sesję  Rady Gminy Leszno w dniu 11 lutego 2013 r.

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Leszno w dniu 21 marca 2013 r. 

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Leszno w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

 Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Leszno w dniu 23 maja 2013r.

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 25 czerwca 2013 r. 


Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 9 lipca 2013r. Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 25 lipca 2013r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 26 września 2013r. 

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Leszno w dniu 7 października 2013r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 28 października 2013r.

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 7 listopada 2013r.  - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Leszno w dniu 26 listopada 2013r.

Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Leszno w dniu 17 grudnia 2013r.

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Leszno w dniu 30  grudnia 2013r.  - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 30 stycznia 2014 r.

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 27 lutego 2014r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 26 marca 2014r.

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 23 kwietnia 2014r.

Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Leszno w dniu 29 maja 2014r.

Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 9 czerwca 2014r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 25 czerwca 2014r.

Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Leszno w dniu 2 lipca 2014r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Leszno w dniu 4 września 2014r. - Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Leszno w dniu 18 września 2014r.  -  Sesja zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

Projekty uchwał na LII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 16 października 2014r.

Projekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Leszno w dniu 28 października 2014r.

Projekty uchwał na LIV sesję Rady Gminy Leszno w dniu 12 listopada 2014r.

 


 
 
ilość odwiedzin: 4308039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X