UCHWAŁA NR XLIV/252/2005

RADY GMINY LESZNO

z dnia 30 czerwca 2005r.

 

w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Leszno ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierzających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

§ 2

 

Ustala się 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

§ 3

 

Punkty sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy usytuowane będą nie bliżej niż 50 m od szkół, innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sportowych.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/240/2002 Rady Gminy w Lesznie z dnia 14 lutego 2002r.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.