1/2012     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
                   ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane                                           publikacja obowiązkowa                  X
Dostawy                                                          publikacja nieobowiązkowa
Usługi                       X                 
 
SEKCJA I: zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i osoby  upoważnione do kontaktów

Nazwa:        GMINA LESZNO
 
Adres pocztowy:
Al. Wojska Polskiego 21,
Miejscowość:
Leszno
Kod pocztowy:      05-084              
Województwo: mazowieckie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Agnieszka Kołnierzak
Tel.: (0 22) 725-80-40
E-mail:
akolnierzak@gminaleszno.pl
Fax: (0 22) 725-85-52
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) www.leszno.bipgminy.pl
Ogólny adres zamawiającego (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 X Administracja samorządowa
 Podmiot prawa publicznego
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      
      trybunał
 Państwowa szkoła wyższa
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Inny (proszę określić):      
X Ogólne usługi publiczne
 Obrona
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 Środowisko
 Sprawy gospodarcze i finansowe
 Zdrowie
 Budownictwo i obiekty komunalne
 Ochrona socjalna
 Rekreacja, kultura i religia
 Edukacja
 Inne (proszę określić):                     
 Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak     nie X

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?
 
TAK X                 NIE   
 
Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 12795 z 2012 (dd/mm/rrrr)
 
wartość zamówienia (bez VAT)
 
12.488,80 euro
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby Gminy Leszno
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)
(a) Roboty budowlane                       
(b) Dostawy                                  
(c) Usługi          X                            
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
  
 
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne
 
Kategoria usługi:                   nr
 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:
 
Główne miejscerealizacjidostawy
                              
 
Główne miejsceświadczenia usług
 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego    X                                   Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  
Zawarcia umowy ramowej                                   
II.1.4)
Możliwe jest zwiększenie zakresu prac w zawiązku z dodatkowymi wycenami.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby Gminy Leszno.
2. Wykonywanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych - w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału dla potrzeb Urzędu Gminy Leszno.
3. Wykonywanie usług wyceny nieruchomości - opłata / renta planistyczna. Wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości jednorazowej opłaty, określonej w art. 36, 37 i 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) dla potrzeb Urzędu Gminy Leszno.
4. Wykonanie usług wyceny nieruchomości - na potrzeby wynikające z przepisów ustaw
o gospodarce nieruchomościami oraz jej przepisów wykonawczych (z pominięciem wyceny na potrzeby opłat adiacenckich z tytułu podziału), m.in.: - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
i zabudowanych, w tym lokali; - sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste; - zamiana, darowizna, przeniesienie własności nieruchomości; - użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat rocznych prawa użytkowania wieczystego; - potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych; - ustalenie odszkodowań za nabycia pod drogi publiczne; - wycena stawek czynszu za korzystanie
z nieruchomości; - wykupy nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Leszno.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego wyceny
z w/w zakresu.
6. Wyceny należy wykonać na podstawie:
 - ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
     Nr 102, poz.651, z późniejszymi zmianami)
oraz rozporządzeń wydanych na ich podstawie.
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
     - Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami);
7. Możliwe jest zwiększenie zakresu prac w zawiązku z wykonaniem dodatkowych wycen lub zmniejszenie zakresu.
 8.Operaty szacunkowe będą składane: dla ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej
w jednym egzemplarzu, pozostałe w dwóch egzemplarzach, w siedzibie Zamawiającego
- pok. nr 19.
9. Wyceny będą dokonywane na podstawie zleceń. Terminy wykonania będą ustalone odpowiednio do właściwości wyceny.
10. Zamawiający planuje na 2012 r. około 28 wycen planistycznych, około 68 wycen adiacenckich oraz około 20 pozostałych wycen. Ogółem 116 wycen.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
Słownik główny
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot
70.00.00.00-1
 
- -
- -
Dodatkowe przedmioty
 
 
- -

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj procedury
Przetarg nieograniczony       X
Przetarg ograniczony          
Negocjacje z ogłoszeniem   
Dialog konkurencyjny       
 
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
 
 

 
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy):    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:     02/02/2012 (dd/mm/rrrr)
V.2) Liczba otrzymanych ofert:  8
 
 
 
 
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Nazwa:
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska    
                                                                                                                                      
 
Adres pocztowy:  
 Ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4

Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-201
Kraj/województwo: mazowieckie
E-mail:
 
Tel.:
Adres internetowy(URL):
Fax:
 
 
V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena najtańszej oferty­­­­­­­­­­­­­­ - 700,01 zł; 450,00 zł; 300,00 zł.
 Waluta: PLN
 
Cena wybranej oferty:  - 700,01 zł; 450,00 zł; 300,00 zł.
 
Cena najdroższej oferty nie podlegającej odrzuceniu: 984,00 zł; 984,00 zł; 615,00 zł.
 
 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej       
tak     nie X
Jeżeli tak, wskazać projekt/program:
                                                                                               
VI.2) Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy)
                                                                                               
 
VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   03/02/2012 (dd/mm/rrrr)

 Zatwierdził
Wójt Gminy Leszno
Andrzej Cieślak

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby Gminy Leszno
 
została wybrana oferta złożona przez:      WYCENA NIERUCHOMOŚCI
                                                                   Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska        
                                                                   Ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4
                                                                   00-201 Warszawa
 
Uzasadnienie:
Oferta ta spełnia wymagania Zamawiającego, złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty oraz jest ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium cena.
 
Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu kryterium oceny ofert to:
Ø      cena - waga kryterium - 100%,%, w tym:
             1. Wycena planistyczna    - 40%
             2. Wycena adiacencka     - 50%
             3.  Pozostałe wyceny         - 10%
 
Poniżej znajduje się wykaz firm, które przystąpiły do postępowania, nie zostały wykluczone i nie zostały odrzucone z postępowania.
 

 
Nr
oferty
 
Nazwa oferenta
 
Adres oferenta
Wycena planistyczna
Wycena adiacencka
Pozostałe wyceny
 
Punktacja
 
 
Ceny brutto za 1 wycenę w zł
 
1.
Włodzimierz Sobański
GEODETA UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
Wilcza Góra,
ul. Jasna 19A,
05-506 Lesznowola
553,50
 
37,33 pkt.
553,50
 
40,65 pkt.
553,50
 
5,42 pkt.
 
 
83,40
 
2.
FHM Jacek Salak
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Ul. Lipowa 27,
05-860 Płochocin
984,00
 
21,00 pkt.
 
984,00
 
22,87 pkt.
615,00
 
4,88 pkt.
 
 
48,75
                                    4.
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
Ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4
00-201 Warszawa
700,01
 
29,52 pkt.
450,00
 
50,00 pkt.
300,00
 
10,00 pkt.
 
 
89,52
 
5.
KRAJOWA GRUPA DORADZTWA MAJĄTKOWEGO 
Sp. z o. o.
Ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa
516,60
 
40,00 pkt.
516,60
 
43,55 pkt.
811,80
 
3,70 pkt.
 
 
87,25
                                    6.
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Magdalena Lipińska
Ul. Mszczonowska 33/35 pok. 108
96-100 Skierniewice
861,00
 
24,00 pkt.
738,00
 
30,49 pkt.
492,00
 
6,10 pkt.
 
 
60,59
 
                                    7.
WYCENA - Bożena Hopfer
Ul. Staffa 11/56
01-981 Warszawa
701,10
 
29,47 pkt.
701,10
 
32,09 pkt.
701,10
 
4,28 pkt.
 
 
65,84
                                    8.
KRASNET Jerzy Krasowski
Ul. Kozłowicka 11
01-472 Warszawa
984,00
 
21,00 pkt.
738,00
 
30,49 pkt.
738,00
 
4,07 pkt.
 
 
55,56

 
                
 
                                                                                               
                                                                                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej
                                                                                                   Marzena Chaładyniak
                                                 
 

Wytworzył:
Agnieszka Kołnierzak
Udostępnił:
Agnieszka Kołnierzak
(2012-02-03 14:22:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołnierzak
(2012-02-03 14:27:08)