OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym etap I”.

Wyłożenie ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16.03.2020 r. do dnia 7.04.2020 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Gminy w Lesznie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 9:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 30.03.2020 r., w sali konferencyjnej (pokój nr 30) Urzędu Gminy w Lesznie. Początek dyskusji o godz. 18:00.

Projekt ww. planu oraz prognoza udostępnione będą, z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie internetowej www.gminaleszno.pl .

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2020 r..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Leszno. Uwagi można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leszno w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno, pocztą na adres: 05?084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zpgn@gminaleszno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                                              

                                                                                               Wójt Gminy Leszno

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Grzelak
(2020-03-03 09:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Grzelak
(2020-03-03 09:44:40)