Informacje o posiedzeniach statutowych Komisji Rady Gminy Leszno

Najbliższe posiedzenia Statutowych Komisji Rady Gminy Leszno odbędą się w następujących terminach:

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Gminy Leszno.

W spotkaniu wezmą udział członkowie komisji w składzie:

1. Ewa Grot

2. Joanna Syta

3. Lesław Kuczyński

oraz osoby zaproszone i zainteresowane pracą komisji.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2020 roku.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie obrad.

 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 18:10 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Gminy Leszno.

W spotkaniu wezmą udział członkowie komisji w składzie:


1. Ewa Latoszek

2. Marianna Malarowska

3. Tomasz Maj

4. Michał Dominiak

5. Dariusz Iwanek

oraz osoby zaproszone Pan Wójt Grzegorz Banaszkiewicz i Pani Skarbnik Urszula Jeziorska i zainteresowane pracą komisji.

Planowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie planu posiedzenie Komisji.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.

4. Sprawozdanie z prac Komisji w 2019 roku. 

5. Opracowanie planu prac Komisji na 2020 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenie.

 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 19:00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Gminy Leszno 

W spotkaniu wezmą udział członkowie komisji w składzie:

1. Janusz Biały

2. Krzysztof Michalski

3. Leszek Żebrowski

oraz osoby zaproszone i zainteresowane pracą komisji.

Planowany porządek posiedzenia

1. Przywitanie zebranych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opiniowanie projektu uchwały o aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno.

4. Opiniowanie projektu uchwały o przejęciu przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej 580 we wsi Wilkowa Wieś.

5. Opiniowanie wniosku sprzedaży działki dzierżawionej (część działki 471/5 obręb Leszno). 

6. Wolne Wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane pracami Komisji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-04-16 13:32:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Pęsiek
(2020-02-21 12:46:21)